Ordering food in a café

  Café worker: Next, please! What would you like?

Gayane: Can I have a pizza, please?
Café worker: A chicken pizza or mushroom pizza?
Gayane: Mushroom pizza , please.
Café worker: Anything else?

Gayane: Yeah, I’d like some fruit cake.
Café worker: Would you like a drink?
Gayane: Yes, can I have an orange juice, please?
Café worker: OK, so that’s one mushroom pizza, one fruit cake and an orange juice. What’s your table number?
Gayane: Table 8. How much is that?
Café worker: That’s £7.88, please.
Gayane: Here you are.
Café worker: Thank you … that’s £10.00 … and £2.12 change. Next, please …

Waitress taking woman's order at cafe bar

 

 

Advertisements

Ինչ է ինձ համար ընկերությունը

Ես ընկերություն եմ անում Իրինայի, Գայանեյի, Իվետտայի, Անգելինայի, Մանեյի և մեր բակի Հասմիկի և Արսենի հետ։ Ես Հասմիկի և Արսենի հետ խաղում եմ պահմտոցի, գործնագործ և այլն։  Ես, երբ գնում եմ տուն, գնում եմ բակ և խաղում եմ Հասմիկի և Արսենի հետ։ իսկ Իրինայի, Գայանեյի, Իվետտայի, Անգելինայի, Մանեյի հետ դպրոցում խաղում ենք տարբեր խաղեր։ Աշխարհում ամենալավ բանը դա ընկերությունն է։ Ես սիրում եմ շփվել մարդկանց հետ։ Ամենակարևորը ընկերության ընթացքում պետք չէ կռվել, իրար խփել։ Ես սիրում եմ այնպիսի ընկերներ, ովքեր ստախոս չեն, բարի են, համերաշխ, քաջ։

 

 

Why the Hare has no Tail

Long long ago the animals had no tails or very small ones. One day the Lion asked all the animals to come to him to get good tails. It was cold that day and it was raining. Tha hare had only a short little tail but he did not like to go out and said to the other animals, “Please, bring me a tail. I can’t go anywhere when it rains.”

“What tail do you want to have?” the animals asked him.

“Oh, any tail will be good for me. But it must not be too long or too short.”

Some time later the animals came back and each animal had a beautiful tail. But nobody brought a tail for the hare.

I think that some of them forgot about the hare, some had no time, some could not find a good tail for the hare.

But I know this: if you must do something, don’t ask others to do it for you. Don’t forget about the hare with his short little tail!

Tail-պոչ

Hare-նապաստակ

Long-երկար

Short-կարճ

Forget-forgot-մոռանալ